Aanmelden voor het lidmaatschap

Lid worden

Vul het contactformulier in

Contact

Foto's

Foto's

Kunst en Cultuur

Museum


Belastinginformatie 2020 en huurtoeslag 2021


Belastingservice voor senioren.
Het jaar 2020 is weer voorbij en dus ontvangt u mogelijk binnenkort de aangiftebrief inkomstenbelasting in de bekende blauwe envelop. Als u deze brief al hebt gehad, kunt hierin lezen dat pas vanaf 1 maart a.s. aangifte kan worden gedaan. Hierna wordt onderscheid gemaakt voor de situatie dat u:
- zelf de aangifte invult;
- u zich laat bijstaan door een belastinginvulhulp.

U vult zelf de aangifte in. U kunt aangifte doen met:
• de app Aangifte 2020
• de online aangifte 2020 op Mijn Belastingdienst
De uitnodiging tot het doen van aangifte wordt voorlopig nog per post verzonden. Daarnaast kunt u de uitnodiging digitaal ontvangen. De digitale uitnodiging staat in de berichtenbox van MijnOverheid.
MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U kunt hier zien hoe u bent geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden over uw zaken met de overheid.
U hebt hiervoor een DigiD nodig. Hebt u nog geen DigiD ga dan naar www.digid.nl om deze aan te vragen. Mocht u hierbij hulp nodig hebben, neem dan contact op met een van de belastinginvulhulpen.
Een groot aantal gegevens in de aangifte is al voor u ingevuld. Het verdient aanbeveling deze gegevens op juistheid te controleren. In de vooraf ingevulde aangifte is geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden en eventuele specifieke zorgkosten, ook is geen rekening gehouden met mogelijke giften.

Loopt u bij het invullen van de aangifte tegen vragen aan raadpleeg dan de volgende site: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kennisnetwerk

Ook als u geen blauwe envelop heeft ontvangen kan het interessant zijn toch aangifte te doen. Ook in die situatie bestaat de mogelijkheid dat u ingehouden belasting terug krijgt of dat de zorg- en/of huurtoeslag moet worden aangepast. Het kan hierbij om behoorlijke bedragen gaan!. Als blijkt dat u geld terug krijgt is het interessant om ook even te kijken of over oudere jaren recht bestaat op teruggaaf. U kunt in 2020 nog belasting terugvragen vanaf het jaar 2016!

U laat zich bijstaan door een belastinginvulhulp.
U ontvangt een speciale machtigingscode (bij fiscaal partnerschap mogelijk twee enveloppen). U bespaart de belastinginvulhulp van de Senioren Vereniging Wijchen extra werk als u de code(s) vooraf telefonisch aan hem/haar doorgeeft. Doe dit op tijd. De machtigingscode moet binnen de in de brief aangegeven termijn worden geactiveerd. Tijdens dit telefoongesprek kan wellicht gelijktijdig een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek om de vooraf ingevulde gegevens te controleren en te bekijken of u recht hebt op aftrekposten. Deze afspraak kan pas na 1 maart 2021 plaats vinden. De termijn voor het doen van aangifte loopt tot 1 mei 2021.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor hulp bij het invullen van uw aangifte.
Voor het invullen van uw aangifte kunt u een beroep doen op de Belastingservice van het Senioren Vereniging Wijchen. Aan de doelgroep van deze belastingservice zitten echter wel beperkingen. De belastingservice van de Senioren Vereniging Wijchen is in principe bedoeld voor leden van de Senioren Vereniging Wijchen waarvan het inkomen bestaat uit AOW en aanvullende pensioenen tot plm. € 50.000,- voor fiscale partners of € 36.000,- voor alleenstaanden. De hoogte van inkomsten uit box 3 (vermogen) kan ook tot gevolg hebben dat u buiten de doelgroep valt.
De belastinginvullers van de Senioren Vereniging Wijchen zijn speciaal opgeleid om senioren te helpen bij het invullen van de aangiften en hen te adviseren. Voor te maken kosten wordt een bijdrage van € 7,50 per aangifte gevraagd (dus € 15,- bij fiscaal partnerschap als voor beide partners aangifte wordt gedaan). De belastinginvuller zorgt ervoor dat, nadat de aangifte verstuurd is, een afdruk van de aangifte wordt aangereikt zodat u de voorlopige of definitieve aanslag kunt vergelijken met de aangifte.

Bij de Senioren Vereniging Wijchen zijn 9 belastinginvullers actief en hun namen en telefoonnummers staan hieronder vermeld en in het informatie magazine “Om te bewaren”. Coördinator voor de belasting invulhulpen is Hent Hopman, bereikbaar op telefoonnummer 0487 531249.

Welke gegevens heeft de belastinginvulhulp nodig?
Zorg dat u de volgende gegevens klaar hebt liggen:
- jaaropgaven SVB, pensioen(en) en eventuele lijfrenten;
- bij eigen woning WOZ beschikking met peildatum 1 januari 2019 en jaaropgave hypotheek;
- jaaropgaven van de bank;
- bewijsstukken buitengewone uitgaven i.v.m. ziekte;
- bewijsstukken van giften;
- eventuele beschikkingen zorg- en huurtoeslag

Let op mogelijke aftrekposten
Ook onder de huidige belastingwetgeving bestaat er nog steeds een aantal aftrekposten. Als belangrijkste categorieën kunnen worden genoemd de hypotheekrente aftrek, de specifieke zorgkosten en aftrekbare giften.
Veel voorkomende specifieke zorgkosten:
- genees- en heelkundige hulp (denk bijv. aan tandarts, medicijnen en fysiotherapeut);
- voorgeschreven medicijnen;
- hulpmiddelen zoals steunzolen, gehoorapparaat (niet de eigen bijdrage krachtens de zorgverzekeringswet) en kunstgebit;
- dieet op medisch voorschrift;
- kosten van vervoer i.v.m. bezoek medische hulpverlener;
- extra uitgaven voor kleding en beddengoed.
Kosten welke worden vergoed zijn nooit aftrekbaar. Verder geldt een drempel voor specifieke zorgkosten. Deze drempel moet worden overschreden om voor aftrek in aanmerking te komen. Het is op deze plaats niet mogelijk een volledig overzicht te geven van ‘alle’ aftrekbare specifieke zorgkosten.
Aantoonbare giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn veelal aftrekbaar. Te denken valt hierbij onder andere aan giften aan instellingen op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs ontwikkelingssamenwerking en religie. Voor gewone giften geldt doorgaans een drempel van 1% van het drempelinkomen.

Zorgtoeslag 2021
Mogelijk heeft u recht op zorgtoeslag. Uw inkomen in 2021 mag niet hoger zijn dan € 31.138,- per jaar (in 2020: € 30.841,-). Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 39.979,- per jaar (in 2020: € 38.945,-). Verder mag u niet te veel box 3 vermogen hebben.

Huurtoeslag 2021 Vanaf 1 januari 2021 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Uw huur mag niet te hoog zijn. Uw huur mag in 2021 niet hoger zijn dan € 752,33. Uw box 3 vermogen per 1 januari 2021 mag niet hoger zijn dan € € 31.340,-. Partners mogen samen op 1 januari 2021 niet meer vermogen hebben dan € 62.680,-.
Zowel de zorg- als de huurtoeslag 2021 kunnen tot 1 september 2020 nog worden aangevraagd. Wilt u weten of u recht heeft op toeslagen dan kunt u een proefberekening maken. Ga hiervoor naar www.toeslagen.nl.

Hebt u al eerder gebruik gemaakt van één van onze belastinginvullers dan kunt u deze persoon zelf benaderen om een afspraak met hem of haar te maken. Hebt u nog geen belastinginvuller of wilt u iemand anders neem dan contact op met de secretaris van Senioren Vereniging Wijchen, Martien van Berkel, tel: 024-300 17 80 of via e-mail: secretariaat@seniorenwijchen.nl of met de coördinator voor de belasting invulhulpen Hent Hopman, bereikbaar op telefoonnummer 0487 531249.

Dit zijn onze belastinginvullers:

  • Loes Baars - tel. 024-785 12 00

  • Willy Kokke van Luyck - tel. 024-641 37 11

  • Rina Pijnappels - tel. 024-642 26 60

  • Theo Sanders - tel. 024-641 62 42

  • Ton Thijssen - tel. 06-297 353 94

  • Bert van Toorn - tel. 06-487 76 239

  • Mart Wijnhoven - tel. 06-126 301 71

  • Thea van Woezik Grim - tel. 024-641 93 57

  • Jo van Zuijlen - tel. 024-641 44 91Persoonlijke situatie gewijzigd? Recht op huurtoeslag?


Huurtoeslag

Met pensioen gaan, scheiden, het verliezen van een partner. Het leven zit vol veranderingen. Bent u hierdoor in een huurhuis gaan wonen? Of is hierdoor het inkomen gedaald? Dan heeft u misschien recht op huurtoeslag. U kunt tot 1 september 2021 huurtoeslag over vorig jaar aanvragen. Maak hiervoor een proefberekening op toeslagen.nl/huurtoeslag. De belastingdienst zet situaties op een rij die extra aandacht verdienen.

1. Voor het eerst AOW gekregen of met pensioen
Als u in 2020 voor het eerst AOW kreeg of met pensioen ging, is uw inkomen waarschijnlijk veranderd. Hierdoor kunt u misschien huurtoeslag krijgen over 2020. Ontvangt u al langer pensioen? Ook dan is het mogelijk dat u recht heeft op huurtoeslag. Per 2020 zijn namelijk de harde inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen. Ook boven deze inkomensgrens bouwt de hoogte van uw huurtoeslag nu langzaam af naarmate het inkomen stijgt.

2. Uit elkaar gegaan
Bent u in 2020 gescheiden of uit elkaar gegaan? Dan moest er waarschijnlijk veel geregeld worden. Misschien bent u verhuisd en in een huurhuis gaan wonen. Of het huishoudinkomen is gedaald, omdat het inkomen van u (ex-)partner is weggevallen. Hierdoor komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag over 2020. Goed om te weten: ook als in 2020 de scheiding nog niet rond was, telt uw (voormalige) partner niet meer mee voor de huurtoeslag over 2020. Voorwaarde is wel dat jullie op verschillende adressen staan ingeschreven.

3. Partner overleden
Als in 2020 uw partner overleed, kwam er veel op u af. Naast de emotionele achtbaan, kan het zijn dat het inkomen erop achteruit ging. Of dat u moest verhuizen naar een huurwoning. Is dat bij u het geval? Dan is het de moeite waard om te checken of u recht hebt op huurtoeslag over 2020.

Vraag vóór 1 september huurtoeslag over vorig jaar aan
Is een van bovenstaande situaties herkenbaar voor u? Check dan of u huurtoeslag kunt krijgen over 2020 door een proefberekening te maken op toeslagen.nl/huurtoeslag. Heeft u recht? Vraag de huurtoeslag over 2020 dan vóór 1 september 2021 aan. Goed om te weten: als u huurtoeslag voor vorig jaar aanvraagt, loopt de toeslag automatisch door in 2021. Controleer daarom ook uw gegevens van 2021. Als er iets verandert in uw persoonlijke situatie, geef de wijziging dan door via Mijn toeslagen. En zet zo nodig de huurtoeslag stop per 31 december 2020.

Meer weten?
Kijk op toeslagen.nl/huurtoeslag. Of neem contact op met de BelastingTelefoon via 0800-0543 (gratis). Ook kunt u kijken op toeslagen.nl/hulp voor een toeslagenservicepunt bij u in de buurt of andere hulp.

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen!

Senioren Vereniging Wijchen.
Secretariaat: Martien van Berkel
E: secretariaat@seniorenwijchen.nl
T: 024 300 17 80
Ledenadministratie: José Stals
E: ledenadministratie@seniorenwijchen.nl
T: 024 679 20 09